XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD

lis 18, 2022 Aktualności

W dniu 17 listopada 2022 roku odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt, a ponadto prezesi Okręgów niebędący członkami Krajowej Rady PZD. Aktualną sytuację Związku spowodowaną przejściem pandemii, postępującą inflacją, co przekłada się na wzrost cen i ograniczenie możliwości finansowych działkowców, a także zaangażowania Związku i działkowców w działaniach prowadzących do upowszechniania wiedzy i promocji upraw warzyw na działkach w ROD omówił Prezes Związku.

Aktualną sytuację Związku spowodowaną przejściem pandemii, postępującą inflacją, co przekłada się na wzrost cen i ograniczenie możliwości finansowych działkowców, a także zaangażowania Związku i działkowców w działaniach prowadzących do upowszechniania wiedzy i promocji upraw warzyw na działkach w ROD omówił Prezes Związku. Kolejnym poruszonym zagadnieniem była realizacja przez ogrody programu ARMiR. Aktualna sytuacja i poziom wykorzystania dostępnych funduszy wskazują na to, że środki przeznaczone na program zostaną wykorzystane. Problemy z jakimi aktualnie Związek musi się zmierzyć i je rozwiązać jest odpowiedz na pytanie kto ma doprowadzić zakontraktowane w ramach umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa projekty do końca.

Następnie Krajowa Rada zajęła się tematem sprawozdania z inwestycji wykonywanych w ROD w 2021 roku, gdzie w 2292 ROD zostało zrealizowanych 3490 inwestycji. Co wskazuje na znaczny wzrost inwestycji w ROD i znaczny wzrost względem minionych lat. Ze zgromadzonych danych jednoznacznie wynika, że po okresie dwóch lat pandemii i zauważalnego spowolnienia inwestycje i remonty infrastruktury ROD wyraźnie odbiły Temat inwestycji i zagadnienia z nim związane na podstawie przygotowanego materiału przedstawiła Pani Mariola Kobylińska – kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami.

Kolejnym zagadnieniem rozstrzygniętym przez Krajową Radę PZD było ustalenie kwoty partycypacji zgodnie z treścią § 145 Statutu PZD oraz wysokości składki członkowskiej. Szczegółową analizę propozycji napływających do Jednostki Krajowej PZD ze wszystkich Okręgów przedstawiła Mirosława Marks – Główna Księgowa JK PZD. Następnie podsumowując te analizy i odnosząc się do wszystkich propozycji Okręgu Prezes Związku przedstawił Krajowej Radzie dodatkowe argumenty przemawiające za i przeciw określonym propozycją biorąc pod uwagę przede wszystkim potencjał okręgów przekładający się na liczbę ogrodów i działek, jako wskaźniki poparcia dla określonych propozycji. W związku z przedstawionymi analizami Krajowa Rada PZD zdecydowała o ustaleniu kwoty partycypacji w 2023 roku na poziomie 0,12 zł/m2 powierzchni działki, zaś kwotę składki członkowskiej pozostawiła bez zmian.

Biorąc pod uwagę potrzeby i sytuację niektórych okręgów przy przyjęciu powyższych stawek partycypacji jak również inne potrzeby oraz konieczności zapewnienia możliwości niezakłóconego funkcjonowania struktur Związku, Pan Prezes zaprezentował Krajowej Radzie PZD koncepcję i projekt utworzenia funduszu Związku tj. „Funduszu Wsparcia Jednostek Terenowych PZD”. Celem utworzenia funduszu ma być pomoc jednostkom terenowym znajdującym się w trudnej sytuacji. Środki mają być wypłacane w ramach dotacji dla jednostek terenowych PZD po rozpatrzeniu ich wniosków wykazujących na zasadność potrzeb dotacji na prowadzenie działalności. Środki tworzące fundusz mają pochodzić wyłącznie z funduszy Krajowej Rady PZD.

Następnie Krajowa Rada PZD podsumowała dotychczasowy stan realizacji projektu grantów przyznawanych dla ROD przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych” informacje w tym zakresie przedstawiła Pani Aleksandra Grunt-Mejer oraz Pani Mariola Kobylińska z Wydziału Gospodarki Gruntami. Podsumowując 4 turę (wrześniową) tylko w tym okresie 62 ROD oczekują na zakończenie oceny merytorycznej, a 42 już uzyskały pozytywną ocenę. W ramach projektu do tej chwili do wykorzystania pozostało blisko 30 mln zł, dlatego ogrody w dalszym ciągu powinny sporządzać i składać kolejne wnioski o pozyskanie grantów.

Krajowa Rada PZD rozpatrzyła również wniosek o nadanie sztandaru i zdecydowała nadać sztandar dla rodzinnych ogrodów działkowych z terenu działania Delegatury Rejonowej Okręgowego Zarządu Śląskiego w Tychach.

Sprawozdanie z prac komisji uchwał i wniosków przedstawił Przewodniczący Pan Zdzisław Śliwa przedstawiając następujące projekty uchwał:

1)     Uchwałę nr 1/XVI/2022 w sprawie realizacji inwestycji i remontów w Rod w 2021 roku;

2)     Uchwałę nr 2/XVI/2022 w sprawie określenia zasad partycypacji Rod w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych;

3)     Uchwałę nr 3/XVI/2022 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2023 roku;

4)     Uchwałę nr 4/XVI/2022 w sprawie Funduszu Wsparcia Jednostek Terenowych PZD;

5)     Stanowisko w sprawie realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

6)     Uchwałę nr 5/XV/2022 w sprawie nadania sztandaru Rodzinnym Ogrodom Działkowym Delegatury Rejonowej w Tychach Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Podsumowując posiedzenie Prezes PZD stwierdził, że posiedzenie Krajowej Rady PZD spełniło zadania dla których zostało zwołane i podziękował uczestnikom za udział i pracę podczas obrad.

 

MJ