Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2022 r.

kwi 15, 2023 Aktualności

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2023 roku Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia aktualnego stanu posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD. Został on ustalony na podstawie danych przekazanych przez 26 OZ PZD.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 587 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 043,8237 ha (w użytkowaniu wieczystym 24 904,7181 ha, w użytkowaniu 15 064,4981 ha oraz we własności 74,6075 ha). Liczba działek w ROD wynosi 903 318.

Zmiana w stosunku do roku ubiegłego nastąpiła w odniesieniu do ilości ROD – zmniejszenie o 4, w odniesieniu do powierzchni ROD – zmniejszenie o 57,1489 ha.

Przeprowadzona analiza stanu posiadania wykazała, że na zachodzące zmiany w ilości ogrodów wpłynęły połączenia mniejszych ogrodów, likwidacje i skreślenie ROD z Rejestru PZD, podobnie sytuacja wygląda w przypadku zmiany powierzchni ROD.

Likwidacje części ROD mające wpływ na stan posiadania PZD są efektem przede wszystkim likwidacji dokonywanych na cel publiczny, a także tych przeprowadzanych na podstawie specustaw – w szczególności drogowej.

Związek rozumie konieczność likwidacji ROD, w związku z realizacją celów publicznych, jednakże jako organizacja skupiająca działkowców, zobowiązany jest nie tylko do ich reprezentacji ale także do ich obrony. Dlatego też, w swych działaniach dążymy do ograniczenia likwidacji ROD, a kiedy nie ma już innej drogi dbamy aby wszyscy działkowcy otrzymali należne im odszkodowania i działki zamienne.

Na niektórych terenach w kraju zdarzają się likwidacje związane ze zwrotem terenów wyłącznie niezagospodarowanych na rzecz właściciela, tj. Skarbu Państwa, czy też gminy, gdzie PZD nie realizuje celu jakim jest prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych. Jednakże są to najczęściej mało atrakcyjne tereny, gdzie nie ma zainteresowania działkami, gdyż społeczność wykorzystuje własne tereny wokół domów jednorodzinnych lub są to obszary wiejskie.

Powyższe dane są bardzo ważne dla Związku i przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego, a także publikowane corocznie w Biuletynie Informacyjnym PZD, dzięki czemu całe społeczeństwo na czele z władzami są zorientowane w sytuacji PZD.

 

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2023 r.